Čuvajmo zdravlje zajedno

Na osnovu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, privredno društvo Tigar Tyres d.o.o. u sklopu realizacije društveno odgovornog projekta Growing together, objavio je konkurs za finansiranje projekta iz oblasti zdravstvene preventive.

Zavod za javno zdravlje Pirot je konkurisao sa projektom „Čuvajmo zdravlje zajedno“ i dobio donatorska sredstava za realizaciju istog.

Sažetak predloga projekta „Čuvamo zdravlje zajedno“

I Svrha projekta - preventivno delovanje, očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi, životne i radne sredine u Gradu Pirotu, putem osavremenjivanja opreme kojom se detektuju, ispituju i analiziraju zagađivači i putem unapređenja kapaciteta zaposlenih u Zavodu za javno zdravlje Pirot.

II Ciljevi projekta:
• Preciznost u praćenju parametara zagađivača radi efikasnog delovanja na njihovom uklanjanju;
• Stvaranje mogućnosti za praćenje zagađivača koji se do sada, zbog neadekvatne opreme nisu pratili;
• Dostizanje visokog nivoa validnosti rezultata praćenja nivoa zagađivača.

III Ciljne grupe:
Neposredne ciljne grupe:
• Ranjive grupe stanovništva – odojčad, deca, trudnice, dojilje, stari, akutni i hronični bolesnici;
• Privredni subjekti (radna sredina);
• Stanovnici na posebno ugroženim područjima na kojima je detektovan povećan nivo zagađivača.
Posredna ciljna grupa:
• Svo stanovništvo sa teritorije Grada Pirota (njihovo zdravlje i životna sredina).

IV Očekivani rezultati:
• Preventivno delovanje na zdravlje ljudi je podignuto na viši nivo;
• Precizno i tačno se utvrdjuje nivo zagadjivača u vodi, vazduhu i hrani na teritoriji Grada Pirota, nakon čega se efikasno deluje na njihove povećane nivoe;
• Rezultati ispitivanja nivoa zagađivača su validni;
• Prate se rezultati nivoa zagađivača koji se do sada nisu pratili;
• Pravovremeno se obaveštava i upozorava stručna i široka javnost u slučajevima nedozvoljenog povećanja nivoa zagađenosti opasnim materijama i preventivno se deluje na zdravlje ljudi.

V Budžet projekta:
Donatorska sredstva: 22.750,00 EUR

 

Sertifikat Zavoda