Opis usluga

Na teret sredstava RZZO

Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima iz čl. 8 i 9 Zakona o zdravstvenom osiguranju, ZZJZ Pirot pruža sledeće usluge:

•  Mikrobiološke usluge: urinokultura; koprokultura; hemokultura; dijagnostika mikoloških oboljenja kože, dlake i noktiju; spermokultura; pregled eksudata i likvora na aerobne i anaerobne bakterije; serološka ispitivanja krvi na HIV virus i viruse hepatitisa, lues, infektivnu mononukleozu, brucelozu; određivanje reuma faktora.

Van tereta sredstava RZZO

Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ne mogu se pružati sledeće usluge Zavoda:

•  Sanitarni pregledi lica zaposlenih u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica, objektima za snabdevanje vodom za piće, hotelskim i turističkim objektima, socijalnim, obrazovnim, dečjim i zdravstvenim ustanovama.

•  Neobavezne imunizacije.

•  Unapredjenje higijenskih uslova u sanitarni punktovima i objektima društvene ishrane i društvenog standarda, kao i objektima rekreacije i kolektivnog smeštaja (DDD usluge, usluge pregleda briseva radnih površina, ruku osoblja, predmeta za rad).

•  Kontrola higijenske ispravnosti vode za piće, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.

•  Kontrola na sterilnost i kontrola uredjaja za sterilizaciju.

•  Dijetetske konsultacije.

•  Korišćenje zdravstvene zaštite na području filijale RZZO Pirotskog okruga (bez uputa izabranog lekara, kao i sa uputom naznačenim “na lični zahtev”), osim u slučajevima za koje lekarska komisija oceni da je pružena zdravstvena zaštita bila neophodna.

•  Korišćenje zdravstvene zaštite van područja filijale RZZO Pirotskog okruga (bez uputa izabranog lekara i saglasnosti lekarske komisije), osim u slučajevima za koje lekarska komisija oceni da je pružena zdravstvena zaštita bila neophodna.