Razvojni put i pravna sledbenost

ZZJZ Pirot osnovan je 1990 god. kao Zavod za zaštitu zdravlja Pirot. Odluku o osnivanju doneo je Opštinski fond zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja od 17.07.1990 god. (br. Odluke 03-39/4).

Počeci Zavoda vezuju se za 1936 god. kada je podignuta zgrada Doma narodnog zdravlja, u okviru kojeg je formirano bakteriološko-epidemiološko odeljenje. Nakon drugog svetskog rata 1949 god. bakteriološko-epidemiološko odeljenje se konstituiše u nov organizacioni oblik kao Sanitarno-epidemiološka stanica pod upravom Ministarstva narodnog zdravlja Narodne Republike Srbije. Sanitarno epdemiološka stanica je 1952 god. dobila naziv Higijenski zavod.

Zakonom o zdravstvenoj službi i zdravstvenoj zaštiti od 23.06.1961 god. (Sl.gl. NRS br.22/61) Higijenski zavod kao nosilac preventivne zdravstvene zaštite prerasta u Zavod za zdravstvenu zaštitu Pirot. U to vreme Zavod je imao 19 zapošljenih radnika.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 1979 god. definiše Zavod kao društvenu radnu organizaciju koja obavlja specijalizovanu higijensko epidemilošku i socijalno medicinsku delatnost. Prema ovom zakonu Zavod za zdravstvenu zaštitu dobija nov naziv Zavod za zaštitu zdravlja. Osnivač je najpre bila Opština Pirot do donošenja Odluke o planu mreža zdravstvenih ustanova (Sl.gl.br.50/92) kada novi osnivač postaje Vlada Republike Srbije. Do 1990 god. Zavod je radio u sasatavu Medicinskog centra Pirot, a potom prerasta u samostalnu zdravstveno preventivnu instituciju.

Na osnovu članova 46. i 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS, br.107/05) i člana 43. stav 1. Zakona o vladi (Službeni glasnik RS, br.55/05 i 71/05-ispravka), juna 2006.god. Zavod dobija naziv Zavod za javno zdravlje.