„22. mart – Svetski dan vode“

(Informacija objavljena 22.03.2016.)

Na Konferenciji Ujedinjenih nacija koja je održana 1992.godine u Rio de Žaneiru pokrenuta je inicijativa za međunarodno obeležavanje Svetskog dana vode. Skupština UN je 22.02.1993.godine usvojila rezoluciju kojom je 22. mart proglašen za Svetski dan vode. Ovaj dan se širom sveta obeležava prigodnim manifestacijama. Ove godine, tema Svetskog dana vode je „Hemijske karakteristike površinskih voda i voda za piće, i značaj prisustva hemijskih zagađujućih supstanci sa aspekta zdravlja“

Voda za piće je esencijalna životna namirnica koja nema alternative. Pored fiziološke-metaboličke uloge u organizmu čoveka (voda je rastvarač hranljivih i zaštitnih materija, gradivni je materijal jer ulazi u sastav tkiva i tkivnih tečnosti, fermenata, sekreta i ekskreta, obavlja ulogu tranporetera u organizmu i učestvuje u termoregulaciji) voda ima i veliki epidemiološki značaj. Bez obzira na poreklo (atmosferska, površinska ili podzemna) voda je značajan i veoma čest put prenošenja masovnih zaraznih i nezaraznih bolesti. U svom stalnom cikličnom kretanju u prirodi (hidrološki ciklus sa 3 faze: atmosferske padavine, površinske i podzemne vode i transpiracija i evaporacija vodene pare) voda može biti kontaminirana: hemijskim toksičnim supstancama, bakterijama, virusima, protozoama, parazitima i radioaktivnim satojcima.

Hemijska kontaminacija vode nastaje: zagađivanjem zemljišta i vodotokova čvrstim i tečnim otpadom (nehigijenske deponije, komunalne i tehnološke-industrijske otpadne vode bez prečišćavanja), zagađivanjem zemljišta pesticidima; insekticidima, herbicidima i fungicidima i veštačkim đubrivima kao i zagađivanjem otpadnim motornim uljima, naftinim derivatima i deterdžentima (1 litar otpadnog motornog ulja zagadi 1 milon litara vode). Mnoge od pomenutih hemijskih noksi pored toksičnog imaju i kancerogeno dejstvo što pored toksiinfekcijskih oboljenja dovodi do učestalije pojave malignih bolesti.

Radi zaštite voda i njihove degradacije a samim tim i prevencije posledičnih masovnih nezaraznih bolesti koje su u vezi sa kontaminiranim vodama potrebno je obavljati:
1. Higijensko i konrolisano deponovanje čvrstog otpada
2. Prečišćavanje tj. kondicioniranje svih vrsta otpadnih voda
3. Kontrolisanu upotrebu pesticida i veštačkih đubriva
4. Pravilno odlaganje otpadnih motormnih ulja i naftinih derivata
5. Stalno unapređenje kvaliteta ostalih činilaca životne sredine

Na teritoriji pirotskog okruga dispozicija čvrstog otpada (za sve 4 opštine) obavlja se na kontrolisan i higienski način na regionalnoj deponiji u Pirotu a prečišćavanje otpadnih komunalnih voda obavlja se u Dimitrovgradu, selu Krupac i Beloj Palanci (trenutno nije u funkciji).